Podmínky registrace | cz.kupispredas.sk

Podmienky využívania služieb serveru KUPISPREDAS.sk

 

INZERCIA NA TOMTO SERVERI JE BEZPLATNÁ


1. Kupispredas.sk sú internetové stránky prevádzkované fyzickou osobou, IČO 37407996 ďalej len prevádzkovateľ.

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Zákaz neplatí na opakované dopyty, výkupy.

Server je stavaný tak, že môže slúžiť aj ako databáza užívateľom, ktorý majú a zároveň ponúkajú svoje konkrétne produkty a zároveň môžu vyhľadávať tento produkt len vo svojom  klientskom prostredí a to hneď po registráci a po opätovnom prihlásení.

 

 

Na inzertnom serveri Kupispredas.sk je zakázaná inzercia:Na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný.  Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Kupispredas.sk alebo dobrými mravmi.

4. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát, alebo upraviť kategóriu pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam kupispredas.sk.

5. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť, z dôvodu jeho neaktuálnosti, musí tak učiniť sám pomocou funkčného tlačidla v detaile inzerátu KUPUJEM  pri príslušnom inzeráte.

6. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb kupispredas.sk ani za spôsob akým služby kupispredas.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb kupispredas.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb kupispredas.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb kupispredas.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby kupispredas.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

13. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré kupispredas.sk ponúka.

14. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

15. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.